Basham Medal Awards

Prof. Dr. Shigehisa Kuriyama

Prof. Dr. Shigehisa Kuriyama opening the Basham Medal Awards

Prof. Dr. Paul U. Unschuld

Prof. Dr. Paul U. Unschuld introducing the Basham Medal Awards

Prof. Dr. Narendra Bhatt

Prof. Dr. Narendra Bhatt, Introduction to the Basham Medal Awards 2017

The Basham Medal Awardees 2017

Dr. Shizu Sakai

Dr. Shizu Sakai receiving the Basham Medal Award 2017

Dr. Sakai receiving the Basham Medal

Prof Dr. Messner and Dr. Sakai

Prof. Dr. Judith Farquhar receiving the Baham Medal Award

Prof. Dr. Judith Farquhar receiving the Baham Medal Award 2017

Dr. Vivienne Lo

Dr. Vivienne Lo receiving the Basham Medal Award (Awarded at ICTAM VIII)

Shizu Sakai, Basham Medal Award Speech 2017

Dr. Shizu Sakai, Basham Medal Award Speech 2017

Prof. Dr. Judith Farquhar

Prof. Dr. Judith Farquhar, Baham Medal Award Speech 2017

 

 

Impressions of ICTAM IX

  • Impressions of ICTAM IX, 2017, by Matthias Burmeister, ICTAM IX Filmteam

Trailer ICTAM IX, 2017